PRIVACY-BELEID W&V ADVISEURS

Als W&V Adviseurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy-beleid vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. W&V Adviseurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat:

– Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -indien nodig- voor de verwerking van uw  persoonsgegevens, behoudens de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel    rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
– Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door W&V Adviseurs enkel en alleen verwerkt ten behoeve van de door ons geleverde diensten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons heeft verstrekt worden alleen aan derde partijen verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de door ons geleverde diensten, dan wel verplicht is op grond van de wet.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor software ten behoeve van het indienen van aangiften en het bijhouden van administraties. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn duidelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn
W&V Adviseurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van de geleverde diensten worden persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. U heeft het recht de door u verstrekte gegevens door ons aan u te laten overdragen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.